شرایط مزایده:

  1. پیشنهاد دهندگان، بایستی قیمت پیشنهادی خود را همراه با مشخصات فردی و کپی از تمام صفحات شناسنامه در پاکت درب بسته به مدیریت املاک و موقوفات آستان مقدس واقع در قم/بعد از گلزار شهداء/ خیابان شهیدان هاشمی شاهرودی/ بعد از خیابان شهید مهدی سقایتی/ مجتمع آستان مقدس تحویل نمایند.
  2. پایان مدت قرارداد اجاره 1398/06/31خواهد بود.
  3. اجاره بهای 3 ماه اول نقد و مابقی بصورت چک به تاریخ اول هر ماه، در زمان انعقاد قرارداد اخذ می‌گردد.
  4. مستأجر در استفاده از مورد اجاره بایستی شخصاً مبادرت نموده و حق واگذاری مورد اجاره را به شخص ثالث کلی  و یا جزئی تحت هیچ عنوان ولو به مشارکت، وکالت و … نخواهد داشت.
  5. مستأجر بایستی در هنگام انعقاد قرارداد به همراه یک نفر ضامن مراجعه نماید و یک فقره چک که ظَهر آن توسط ضامن قرارداد امضاء گردیده است بابت اجور معوقه و تخلیه تحویل نماید.
  6. مستأجر بایستی بر اساس شروط قرارداد فی مابین با آستان مقدس اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 37119179 تماس حاصل نمائید.