ختم به خیر می شود هر که صدا کند تو را
صلی الله علیک یا فاطمه المعصومه