در فتنه‌ها، شعارهای زیبا با نیت‌های پلید به کار گرفته می‌شود