دشمن همتش را بر فروپاشی نظام خانواده متمرکز ساخته‌ است