اعتقادات و باور از مناسک مهم‌تر است، اگر باورهای ما قوی باشد در اجرای عبادات با مشکل روبرو نخواهیم بود.