زبان قلم ناتوان از بیان عشق و اخلاص شماست .
اینکه هر ساله لحظه شماری می کنید تا تمام زندگیتان را به پای زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام بریزید .