کسی که عمرش را خرج مال اندوزی کند،خودش را هلاک کرده است