مخابرات حرم مطهر ۳۷۱۷۵۱
مخابرات اداری ۳۷۱۱۹۱۰۰
فکس دبیرخانه ۳۷۱۱۹۱۳۹
کتابخانه        ۳۷۸۴۰۷۵۰
واحد خدام افتخاری ۳۷۱۷۵۲۶۸
پذیرش اردوهای زیارتی ۳۷۱۷۵۳۸۳
پیوند آسمانی (اتاق عقد حرم مطهر) ۳۷۱۷۵۴۰۴
واحد مشاوره ۳۷۱۷۵۴۵۰ و ۳۷۱۷۵۴۲۲
دارالشفاء (درمانگاه حرم مطهر) ۳۷۸۳۳۲۳۲
واحد اشیا پیداشده ۳۷۱۷۵۸۷۰
اداره امور بین‌الملل ۳۷۱۷۵۴۷۷
نمایشگاه حریم حرم ۳۷۸۴۰۷۵۸
موزه ۳۷۱۷۵۲۴۱
واحد آموزش قرآن خواهران ۳۷۱۷۵۵۰۵
واحد آموزش قرآن برادران ۳۷۱۷۵۵۲۷
واحد آموزش غیر حضوری ۳۷۱۷۵۵۳۰
واحد مراسم ۳۷۱۷۵۴۳۶
واحد هدایا و نذورات ۳۷۱۷۵۳۷۵
ستاد خبری (حراست) ۳۷۱۷۵۰۰۰ و ۳۷۱۷۵۴۴۴
فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی ۳۷۱۷۵۳۶۱
املاک و موقوفات ۳۷۱۱۹۱۷۹
ارتباط با روضه منوره ۳۷۱۷۵۵۵۵
انتشارات زائر ۳۲۹۴۰۸۵۱
موسسه اقتصادی زائر ۳۲۹۳۷۳۱۹
روابط عمومی مسجد مقدس جمکران ۳۷۲۵۳۴۱۷
پارکینگ طبقاتی رودخانه (تحت نظر شهرداری قم) ۳۷۷۵۵۲۱۰
پارکینگ ضلع شرقی (تحت نظر شهرداری قم) ۳۷۸۳۱۳۸۱
پیش شماره استان قم ۰۲۵