مخابرات حرم مطهر ۳۷۱۷۵۱
مخابرات اداری ۳۷۱۱۹۱۰۰
فکس دبیرخانه آستان مقدس ۳۷۱۱۹۱۳۹
کتابخانه آستان مقدس          ۳۷۸۴۰۷۵۰
واحد خدام افتخاری ۳۷۱۷۵۲۶۸
پذیرش اردوهای زیارتی ۳۷۱۷۵۳۸۳
پیوند آسمانی (اتاق عقد حرم مطهر) ۳۷۱۷۵۴۰۴
واحد مشاوره ۳۷۱۷۵۴۵۰ و ۳۷۱۷۵۴۲۲
دارالشفاء (درمانگاه حرم مطهر) ۳۷۸۳۳۲۳۲
واحد اشیا پیداشده ۳۷۱۷۵۵۹۴
اداره امور بین الملل ۳۷۱۷۵۴۷۷
نمایشگاه حریم حرم ۳۷۸۴۰۷۵۸
دفتر موزه آستان مقدس ۳۷۱۷۵۲۴۱
واحد آموزش قرآن خواهران/ ساعت ۱۶-۸ ۳۷۱۷۵۵۰۵
واحد آموزش قرآن برادران / ساعت ۲۱-۱۶ ۳۷۱۷۵۵۲۷
آموزش غیر حضوری / ساعت ۱۴-۹ ۳۷۱۷۵۵۳۰
واحد مراسمات حرم مطهر ۳۷۱۷۵۴۳۶
واحد نذورات ۳۷۱۷۵۳۷۵
ستاد خبری (حراست) ۳۷۱۷۵۰۰۰ و ۳۷۱۷۵۴۴۴
فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی حرم مطهر ۳۷۱۷۵۳۶۱
اداره املاک و موقوفات ۳۷۱۱۹۱۷۹
ارتباط با روضه منوره۳۷۱۷۵۵۵۵
انتشارات زائر ۳۲۹۴۰۸۵۱
موسسه اقتصادی زائر ۳۲۹۳۷۳۱۹
موسسه حضرت خدیجه علیهاالسلام (مجری طرح زائراولی ها) / ساعت ۱۱ تا ۱۳ ۳۷۷۴۰۳۵۷ – ۰۹۹۰۳۵۱۱۲۹۱
روابط عمومی مسجد مقدس جمکران ۳۷۲۵۳۴۱۷
پارکینگ طبقاتی (تحت نظر شهرداری قم) ۳۷۷۵۵۲۱۰
پارکینگ شرقی (تحت نظر شهرداری قم) ۳۷۸۳۱۳۸۱
پیش شماره استان قم ۰۲۵