گلم را تا خدا سرشت، مرا دلبسته‌ات نوشت،عبادتگاهت آسمان، حیاط خانه‌ات بهشت…