به جز تو رو به هرکس می زدم، رو می گرفت از من
هوای این گدای رانده از هر خانه را داری …