دانی که را سزد صفت پاکی
آن که وجود پاک نیالاید…
پروین اعتصامی