دانی که را سزد صفت پاکی / آن که وجود پاک نیالاید

دانی که را سزد صفت پاکیآن که وجود پاک نیالاید…پروین اعتصامی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱