۶ اثر منفی منت نهادن در خدمت به پدر و مادر / زهد به معنای امیری بر دنیاست