دفاع از تفکر ناب الهی هزینه‌هایی دارد/ با قدرت و صبر در قضایا می توان از همه بحران‌ها عبور کرد