سه امام فرمودند زیارت این بانو یا ثوابش بهشت است و یا بهشت را واجب می‌کند