امام علی(ع) در مقابل سیاست‌های شیطانی معاویه از اصول الهی عدول نکردند