شکستن منیت نفس از بالاترین عباداتی است که از آن به شکستن بت اعظم تعبیر می‌شود