دشمنان بدانند ریختن خون شهید درخت دین را تنومند و ملت ما را بیدارتر می‌سازد