چشم امید عالم و عاشق بسوی توست

اینجا چقدر چشمه جوشان کوثر است…