شکر خدا که دشمن تو خیزران نداشت

هر چند دل شکسته از آن بزم باده بود …