مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه متعلق به آستان مقدس قم در نظر دارد فروش خودروهای مازاد خود را با شرایط و مشخصات زیر به مزایده بگذارد. بنابراین از جنابعالی دعوت می‌شود ضمن بازدید از آنها و مد نظر قرار دادن شرایط و مشخصات زیر، قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

شرایط و مشخصات

  1. متقاضیان می توانند برای بازدید خودروها در ساعات اداری به نقلیه آستان مقدس( واقع در خیابان انقلاب – خیابان شهیدان شاهرودی – خیابان شهید سقایتی- جنب فروشگاه جانبازان)مراجعه نمایند.
  2. محل دریافت و تحویل اسناد مزایده دبیرخانه مؤسسه زائر کریمه( خیابان انقلاب – خیابان شهیدان شاهرودی – مجتمع اداری آستان مقدس – طبقه 3)یا نقلیه آستان مقدس می باشد.
  3. شرکت کنندگان حداکثر تا تاریخ 09/09/1402 برای بازدید و ارائه پیشنهاد خود فرصت دارند. پیشنهاد های رسیده حداکثر تا تاریخ 12/9/1402 بررسی و اعلام نتیجه خواهد شد.
  4. به پیشنهادات واصله به صورت سر باز، مخدوش، فاقد امضا، مبهم و دریافت پس از تاریخ مقرر و یا فاقد رسید وجه واریزی ضمانت شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. مؤسسه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر است.
  6. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 37119115 ( نقلیه آستان مقدس ) تماس حاصل نمایند.
  7. فروش خودرو به صورت نقدی  بوده که پس از اعلام نتایج و مشخص شدن برندگان، وجه اعلامی می بایست حداکثر تا تاریخ 16/09/1402  به حساب شماره 420220292908 بانک مسکن به نام مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه  واریز گردد .
  8. سند خودرو فقط به نام برنده مزایده و در دفترخانه انجام خواهد شد.
  9. هزینه های مربوط به انتقال، طبق روند معاملات خودرو از طریق طرفین پرداخت می گردد.
  10. پیشنهاد دهندگان می بایست جهت هر ردیف درخواست مبلغ 10.000.000 ریال به حساب مؤسسه زائر ( شماره حساب 640276276 بانک کشاورزی به نام مؤسسه زائر)به عنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز و رسید آن را به همراه فرم حاضر در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه مؤسسه نمایند. در صورت انصراف و یا و عدم واریز وجه خودرو در مدت مقرر، مبلغ ضمانت به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.