مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه متعلق به آستان مقدس قم با توجه به مصوبه شماره 293 از صورتجلسه شماره 56 هیئت مدیره، در نظر دارد چهار دستگاه خودرو مازاد خود را با شرایط و مشخصات زیر به مزایده بگذارد. بنابراین از جنابعالی دعوت می‌شود ضمن بازدید از آنها و مد نظر قرار دادن شرایط و مشخصات زیر، قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

الف)شرایط و مشخصات:

 1. متقاضیان می توانند برای بازدید خودرو در ساعات اداری به نقلیه آستان مقدس( واقع در خیابان انقلاب – خیابان شهیدان شاهرودی – خیابان شهید سقایتی- جنب فروشگاه جانبازان)مراجعه نمایند.
 2. محل دریافت و تحویل اسناد مزایده(فرم مربوطه و…)، دبیرخانه مؤسسه زائر کریمه( خیابان انقلاب – خیابان شهیدان شاهرودی – مجتمع اداری آستان مقدس – طبقه 3)یا نقلیه آستان مقدس می باشد.
 3. شرکت کنندگان حداکثر تا تاریخ 31/03/1403 برای بازدید و ارائه پیشنهاد خود فرصت دارند. پیشنهاد های رسیده حداکثر تا تاریخ 09/04/1403 بررسی و اعلام نتیجه خواهد شد.
 4. به پیشنهادات واصله به صورت سر باز، مخدوش، فاقد امضا، مبهم و دریافت پس از تاریخ مقرر و یا فاقد رسید وجه واریزی ضمانت شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 37119115 ( نقلیه آستان مقدس ) تماس حاصل نمایند.
 6. فروش خودرو به صورت نقدی  بوده که پس از اعلام نتایج و مشخص شدن برندگان، وجه اعلامی می بایست حداکثر تا تاریخ 11/04/1403  به حساب شماره 52021172411752  بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه  واریز گردد .
 7. انتقال سند مالکیت خودرو فقط به نام برنده مزایده و در دفترخانه انجام خواهد شد.
 8. هزینه های مربوط به انتقال، طبق روند معاملات خودرو از طریق طرفین پرداخت می گردد.
 9. پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 100.000.000 ریال به حساب مؤسسه زائر ( شماره حساب 52021172411752  و یا شماره شبای 970600520201107241175002IR نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه زائر)به عنوان ضمانت شرکت در مزایده واریز و رسید آن را به همراه فرم حاضر در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه مؤسسه نمایند. در صورت انصراف و یا و عدم واریز وجه خودرو در مدت مقرر، مبلغ ضمانت به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت و همچنین مبلغ شرکت در مزایده پس از ده روز کاری به شماره حساب اعلامی در فرم مزایده عودت می گردد
 10. پیشنهاد دهندگان می توانند یک یا چند دستگاه از خودروها رو براساس نیاز انتخاب و قیمت گذاری نمایند
 11. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار بوده و مخیر است مزایده را برای یک مرتبه دیگر تکرار نماید.
 12. ردیف های اقلام اعلام شده جهت فروش، می تواند به صورت تک تک و یاکلی به یک نفر و یا چند نفر بر اساس بالاترین قیمت و بر اساس مصالح مؤسسه فروخته شود
 13. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.