موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد 50 راس گوساله نر پرواری خود را از طریق برگزاری مزایده محدود، به فروش رساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن بازدید از محل و ارزیابی موضوع مزایده با در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

الف) شرایط اختصاصی مزایده

میانگین وزنی 570 کیلوگرم

ب)شرایط عمومی مزایده

 1. شرکت کننده در مزایده تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مزایده مربوط می¬باشد اعم از موضوع و محل مزایده، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران، مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و فردی، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مزایده، جرایم احتمالی و … کاملاً مطلع می‌باشد.
 2. تحویل و دریافت اسناد از تاریخ 1401/09/10 به مدت 7 روز کاری ( پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1401/09/17 ) خواهد بود.
 3. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه، سایت آستان مقدس و یا مدیریت سرمایه گذاری صنایع و بازرگانی می باشد
 4. تحویل اسناد تکمیل شده شامل رسید تضمین و فرم شرکت در مزایده قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت در بسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به واحد بازرگانی یا دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد” قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی (مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه 3 دبیرخانه مؤسسه” می باشد.
 5. قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده می¬بایست تا پایان آذر ماه و یا گااین قرارداد هر کدام که موخر باشد معتبر خواهد بود.
 6. پیشنهادهای واصله حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد. انصراف از شرکت در مزایده باید قبل از بازگشایی پاکتها صورت پذیرد. پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت (تلفنی یا کتبی) در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر (به آدرس فوق‌الذکر) جهت امضاء قرارداد مراجعه نماید؛ در غیر این صورت سپرده وی به نفع مؤسسه زائر ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهدآمد. درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت، سپرده وی نیز به نفع مؤسسه زائر ضبط خواهد شد .
 7. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 1.500.000.000 ریال به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب 5202172411752 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه فرهنگی و اقتصادی زائر کریمه می¬باشد. سپرده شرکت کنندگان به جز شرکت کنندگان اول و دوم بعد از برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها به ایشان مسترد خواهد شد
 8. فروش به صورت نقدی بوده و خریدار می¬بایست حداکثر تا 3 روز بعد از انعقاد قرارداد نسبت به واریز تمام وجه قرارداد اقدام نماید. خریدار می بایست حداکثر تا یک هفته پس از تکمیل وجه نسبت به تحویل گوساله از مؤسسه اقدام نماید.
 9. مدت قرارداد حداکثر یک هفته می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات برنده مزایده، 1.000.000 ریال مبلغ قرارداد به عنوان وجه التزام ( تأخیر انجام تعهدات) از ضمانت¬نامه ایشان کسر خواهد شد.
 10. به پیشنهادات واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و ضمانت نامه شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 12. کلیه کسورات قانونی مربوط به عهده برنده مزایده می باشد.
 13. حجم عملیاتی قرارداد و معادل ریالی آن در حدود موضوع قرارداد تا سقف 25% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مزایده موظف به تبعیت از آن است.
 14. کلیه هزینه های نیروی انسانی، ماشین آلات، بارگیری، حمل و تخلیه و …. به عهده خریدار بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است.
 15. قیمت پیشنهادی تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و هرگونه کاهش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا افزایش در نرخ کرایه‌ها، دستمزد کارگران، نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات و هرگونه عوارض متعلق به این مزایده به عهده برنده مزایده است .
 16. تحویل جنس خریداری شده به برنده مزایده در محل تعیین شده توسط موسسه خواهد بود.
 17. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می‌توانند با شماره تلفن09123532665 (آقای محمد اسلامی پناه) تماس حاصل فرمایند.