موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید ؛ لذا مقتضی است با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن در نظر گرفتن شرایط ذیل و با اطلاع کامل از موضوع مناقصه ، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

الف) شرایط اختصاصی مناقصه

 1. موضوع مناقصه به صورت مدیریت پیمان و تأمین نیروی انسانی لازم برای انجام تمامی امور جاری اعم از خدماتی ، کشاورزی ، دامپروری و ….در مؤسسه زائر میباشد .
 2. تعداد نیروی مورد نیاز این پیمان حدود 25 نفر میباشد . نیروهای موجود براساس نظر مؤسسه در اولویت به کارگیری خواهند بود .
 3. در صورت نیاز کارفرما به افزایش نیرو ، با اعلام دستگاه نظارت، پیمانکار موظف به تأمین نیرو از بین نیروهای معرفی شده مؤسسه بوده و هزینه‌های مربوطه به قرارداد اضافه خواهند شد.
 4. در صورت نیاز به هرگونه تغییر در محل خدمت، اضافه، حذف و تعدیل نیروها، مراتب توسط دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام و مبنای عمل در پرداخت‌های بعدی خواهد بود.
 5. پیمانکار می‌بایست از موضوع پیمان اطلاعات کامل را کسب کرده و هرگونه اعلام بی‌اطلاعی از هزینه های قرارداد و نیازهای مجموعه پس از انعقاد قرارداد رافع تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار نخواهد بود.
 6. تأمین نیروی ساده و متخصص مورد نیاز کارفرما و نیز پرداخت کامل دستمزد، پاداش، عیدی، سنوات، بن، بیمه و تمام حقوق قانونی کارگران به عهده پیمانکار می‌باشد. تمام پرداخت‌های به پرسنل بر اساس قانون کار میباشد . کارفرما هزینه های اعلامی بابت حقوق و مزایای نیروها را بر اساس اعلام پیمانکار و تأیید نظارت در پایان هر ماه به پیمانکار پرداخت مینماید . هر گونه اضافه پرداخت مصوب دولت در خصوص کارگران به عهده کارفرما میباشد .
 7. قیمت پیشنهادی برای اجرای موضوع قرارداد، به صورت حق مدیریت و به ازای هر نفر در هر ماه می‌باشد.
  تبصره1 : پرداخت‌ها پس ازتأیید دستگاه نظارت و طی کردن روند اداری – مالی مؤسسه صورت می‌گیرد بدین صورت که سه فقره چک بابت لیست حقوق، لیست بیمه و حق مدیریت پیمانکار د رپایان هر ماه صادر و تحویل پیمانکار خواهد شد.
  تبصره 2 : پرداختی حق مدیریت پیمانکار بر اساس مجموع نفر روز کارکرد نیروهای دائم ، فصلی و روزمزد خواهد بود . ( یک روز حق مدیریت پیمانکار بابت یک نفر نیرو برابر مبلغ حق مدیریت قرارداد ضرب در 12 تقسیم بر 365 می باشد )

ب) شرایط عمومی مناقصه

 1. شرکت کننده در مناقصه تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مناقصه مربوط میباشد اعم از موضوع و محل مناقصه ، شرایط آب و هوا، دستمزد کارگران، مقررات بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و فردی، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مناقصه ، جرایم احتمالی و … کاملاً مطلع می‌باشد .
 2. تحویل و دریافت اسناد از از تاریخ 1402/09/30 به مدت 7 روز کاری ( پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1402/10/07 ) خواهد بود.
 3. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه و یا سایت آستان مقدس به نشانی amfm.ir می باشد .
 4. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت در بسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد ” قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی (مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه 3 دبیرخانه مؤسسه” میباشد .
 5. قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده می بایست تا پایان دی ماه معتبر می باشد.
 6. پیشنهادهای واصله حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد . انصراف از شرکت در مناقصه باید قبل از بازگشایی پاکتها صورت پذیرد . پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات ، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از دعوت ( تلفنی یا کتبی ) در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر (به آدرس فوق‌الذکر) جهت امضاء قرارداد مراجعه نماید؛ در غیر این صورت سپرده وی به نفع مؤسسه زائر ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهدآمد. درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت، سپرده وی نیز به نفع مؤسسه زائر ضبط خواهد شد .
 7. مدت قرارداد یک ساله می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
 8. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 100.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 640276276 نزد بانک کشاورزی به نام مؤسسه زائر میباشد . سپرده شرکت کنندگان به جزشرکت کنندگان اول ودوم بعد از برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها به ایشان مسترد خواهد شد
 9. به پیشنهادات واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و ضمانتنامه شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
 11. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 12. حجم عملیاتی قرارداد و معادل ریالی آن در حدود موضوع قرارداد تا سقف 25% قابل تغییر اعم از کاهش یا افزایش می‌باشد و برنده مناقصه موظف به تبعیت از آن است.
 13. به قیمت پیشنهادی بابت حق مدیریت تا پایان قرارداد ، تحت هیچ شرایطی هیچگونه افزایش بهایی تعلق نخواهد گرفت .
 14. برنده مناقصه میبایست هنگام عقد قرارداد یک فقره چک ، سفته ، ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به تشخیص مدیریت مالی مؤسسه زائر کریمه معادل50% از کل مبلغ حق مدیریت سالانه به صورت ضمانت نامه بانکی که این ضمانت نامه باید حداقل تا یک ماه پس از اتمام قرارداد معتبر باشد یا معادل کل حجم برآوردی پیمان به صورت چک یا سفته در وجه مؤسسه تحویل نماید . عدم تسلیم تضمین فوق به منزله انصراف از قرارداد بوده و در این صورت نیز تضمین شرکت در مناقصه به نفع کارفرما ضبط می‌شود .
 15. کلیه هزینه های کارشناس بهداشت حرفه‌ای( پاره وقت یا تمام وقت ) ، بیمه مسئولیت و آزمایشات دوره‌ای و طب کار( سالانه ) به عهده پیمانکار بوده که در قیمت اعلامی لحاظ گردیده است . تهیه لباس کار ، مواد ، مصالح و ادوات اجرای خدمات در قرارداد به عهده کارفرما میباشد .
 16. کلیه کسورات قانونی مربوط به این قرارداد به عهده پیمانکار میباشد . مؤسسه زائر کریمه هیچگونه اضافه پرداختی جز مبلغ قرارداد از این حیث پرداخت نخواهد کرد .
 17. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 02537119666 و یا دبیرخانه مؤسسه ( 02537119653) تماس حاصل فرمایند .