موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی، مغازه خود در چهارراه شهدا را به اجاره برساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ضمن بازدید از محل موردنظر، با در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.

شرایط اختصاصی مزایده:

 1. متراژ تقریبی 84 مترمربع می باشد
 2. دارای امتیاز آب، برق، گاز و تلفن
 3. آدرس مغازه: خیابان شهدا – نبش چهارراه به پلاک ثبتی (301/1062) 301 فرعی از 1062 اصلی بخش یک قم با کاربری تجاری
  ب) شرایط عمومی مزایده:
 4. شرکت کننده در مزایده تأیید می‌نماید که از هر آنچه که به اجرای مزایده مربوط می¬باشد اعم از موضوع و محل برگزاری مزایده، شرایط آب و هوا، بیمه، مالیات، عوارض، تمام کسور قانونی و قوانین حاکم بر موضوع مزایده، جرایم احتمالی و… کاملاً مطلع می‌باشد.
 5. تحویل و دریافت اسناد از تاریخ 1403/03/27به مدت 6 روز ( پایان وقت اداری روز پنج شنبه1403/03/31)خواهد بود.
 6. روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه می باشد.
 7. تحویل اسناد تکمیل شده و قیمت اعلامی به مؤسسه باید در پاکت دربسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد” قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی( مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه 3، دبیرخانه مؤسسه” می باشد.
 8. قیمت‌ها و پیشنهادهای ارائه شده می¬بایست تا پایان تیر ماه معتبر باشد.
 9. پیشنهادهای واصله حداکثر 5 روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد. انصراف از شرکت در مزایده باید قبل از بازگشایی پاکت ها صورت پذیرد. پس از اعلام پیشنهادها در کمیسیون معاملات، نفر اول مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت( تلفنی یا کتبی )در صورت نیاز به انعقاد قرارداد به دبیرخانه مؤسسه زائر( به آدرس فوق‌الذکر )جهت امضای قرارداد مراجعه نماید؛ در غیراین صورت سپرده وی به نفع مؤسسه زائر ضبط می شود و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آمد.درصورت عدم مراجعه نفر دوم ظرف مدت پنج روز کاری پس از دعوت، سپرده وی نیز به نفع مؤسسه زائر ضبط خواهد شد.
 10. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 50.000.000 ریال به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب 52021172411752 و یا شماره شبای 970600520201107241175002IR نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام مؤسسه زائر می باشد. سپرده شرکت کنندگان به جز شرکت کنندگان اول و دوم بعد از برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ها بعد از ده روز کاری به ایشان مسترد خواهد شد. تصمیم گیری درخصوص و در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ شرکت در مزایده به نفع موسسه ضبط می گردد و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت
 11. اجاره به صورت نقدی بوده و مستاجر می بایست حداکثر تا یک هفته بعد از انعقاد قرارداد یا اعلام موسسه به ایشان، نسبت به واریز وجه اجاره قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم انجام تعهدات این بند، سپرده شرکت کنندگان مطابق بند 6 ضبط خواهد شد.
 12. به پیشنهادهای واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا و بدون تضمین شرکت در مزایده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 13. مؤسسه زائر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 14. کلیه کسورات قانونی مربوط و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 15. قیمت پیشنهادی تا پایان قرارداد معتبر بوده و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و هرگونه کاهش جهانی و یا داخلی قیمت جنس و یا نرخ انواع بیمه، نرخ مالیات و هرگونه عوارض متعلق به این مزایده به عهده برنده مزایده است.
 16. متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می‌توانند با شماره تلفن 09902532724 (آقای محمد زالی)تماس حاصل فرمایند.